องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายณัฏฐพัชร์  รัตนะธีรากร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:095-524-1545
พนักงานจ้าง
 นางสาวสรัญญา คงสุข

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
โทร:084-936-2007
นางดวงเพ็ญ   หวังผล
นายวรายุทธ    ลักขษร
นางสาวเพ็ญประภา  ศรีปุชัยนนท์
ครูดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:087-965-3443
โทร:085-309-1993
โทร:085-767-0907นางบุญอุ้ม   ตลับทอง
นางสำเนียง  มั่นหมาย
นายธนาศักดิ์  ฉิมงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:085-771-3763
โทร:084-832-1173
โทร:095-83-78325นางอัมรา    แกล้วกล้า
นางสมจิต   แกล้วกล้า
นางยุพิน   บุญครอง
ครูดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูดูแลเด็ก
โทร:085-772-2326
โทร:085-762-4103
โทร:087-880-2305


นางสาวปวีณา ลักขษร
นางสาวหยาดพิรุณ  นับถือบุญ
นางเข็มทอง คดีเวียง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร:081-070-5978
โทร:088-711-6294
โทร:087-171-9487
 

นายพิทเนตร บุญครอง


ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
โทร:080-720-6988