องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 

นายสว่าง    ชาญศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 087-877-1553นายบุญเกิด    ฉิมงาม
นายกิตติ   จำปาทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-658-7037 โทร 098-707-6017

 

นางสาวภัทราวดี  ซ่อนกลิ่น

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 089-827-0435