องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


ประกาศเตือนสภาวะฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่ตำบลบะ


ราษฎรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ  เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง  เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วง  ทำให้ข้าวในพื้นที่ทำการเกษตรแห้งตายและเสียหายเป็นจำนวนมาก  แหล่งน้ำผลิตประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเริ่มแห้งขอด  และคาดว่าในช่วงเดือนมีนาคม -  พฤษภาคม  2559  จะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างแน่นอน   องค์การบริหารส่วนตำบลบะ  จึงประกาศเตือนราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบะและขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดน้ำ  เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดความรุุนแรงลงให้มากที่สุด   และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบะจักได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้งต่อไป
2015-09-30
2015-09-03
2015-09-02
2015-08-12
2015-08-11
2015-08-06
2015-08-05
2015-08-05
2015-06-29
2015-06-26