องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจการในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ  ก.ถ.  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (หมวด  6  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจการในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย  และการดำเนินการทางวินัย  หมวด  8  การอุทธรณ์  และหมวด  9  การร้องทุกข์)ประกาศ  ก.ถ.  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (หมวด  6  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจการในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย  และการดำเนินการทางวินัย  หมวด  8  การอุทธรณ์  และหมวด  9  การร้องทุกข์)    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจการในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บะ